Acció comunitària

L’objecte de l’acció comunitària són les relacions socials. Fer acció comunitària és treballar les relacions entre persones per tal d’aconseguir canvis i transformacions socials que tinguin una incidència positiva sobre les condicions de vida i de convivència de la gent.¹

En el cas dels Plans de Desenvolupament Comunitaris, es treballen les relacions a nivell de barri, teixint vincles entre entitats, serveis, equipaments, veïns i veïnes i l’Administració pública. Alhora, es pretén també que aquests agents del territori (la comunitat) siguin protagonistes d’aquesta transformació i es generin processos d’apoderament i cohesió social.

EL PDC Sagrada Família es fonamenta en el principis i bases de l’acció comunitària; entenem per acció comunitària aquells processos de transformació (què fem?) que promouen i treballen les relacions entre els membres d’un determinat espai social (barri, col·lectiu, etc.) per aconseguir (per què ho fem?) una millora de les condicions de vida i convivència –el benestar quotidià- de les persones de les persones d’un territori promovent (com ho fem?) el treball amb tots els agents de la comunitat (veïnat, entitats, serveis i Administració) per a que siguin protagonistes de les seves transformacions.

[1] Guia operativa d’acció comunitària. Ajuntament de Barcelona.

A nivell metodològic el PDC és:

icons-design-pla-comunitari-1

Un procés educatiu, on tothom que hi participa té la capacitat d’ensenyar i d’aprendre, com una gran escola de participació i del treball en xarxa.

icons-design-pla-comunitari-2

Un procés de reflexió-acció: definició de les prioritats del PDC amb els diferents agents socials, disseny i consolidació de projectes a partir de les taules i comissions de treball, avaluació en procés, incorporació de noves reflexions.

icons-design-pla-comunitari-3

Un procés obert i canviant, que es va adaptant als canvis i generant respostes en funció de les necessitats del territori i de les oportunitats/amenaces que s’hi generen.

icons-design-pla-comunitari-4

Un procés inclusiu que té en compte les desigualtats socials i que potencia la millora de la qualitat de vida dels col·lectius amb més dificultats, així com la seva participació.

icons-design-pla-comunitari-5

Un procés que busca l’enfortiment ciutadà, l’apoderament i l’autogestió, de manera que els projectes desenvolupats des del PDC puguin, en algun moment, funcionar de forma autònoma.

icons-design-pla-comunitari-6

Un procés emmarcat en un territori, concretament en el barri de Sagrada Família, que pretén teixir vincles entre entitats, serveis, equipaments, veïns i veïnes i l’Administració pública a nivell territorial.

La participació de tothom és molt important! Per això el PDC està sempre viu, en constant moviment i transformació, obert a les propostes de tothom, com podeu veure en aquests vídeos: